شماره تلفن نمایندگی تعمیرات بوششعبه تجریش: 22717796-22718535شعبه ستارخان:44291224-44291259شعبه امین حضور:33444219-33444229